ગુજરાતી રમુજ

તબલા માં તાલ નય
મંજીરા માં માલ નય
ગુજરાત ની છોકરીયું માં પાવર નો પાર નય….

ગુજરાતી રમુજ

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!