ગુલાબ નો ગોટો

ગુલાબ નો ગોટો
જાંજર નો જોટો
જો તું મને પ્રેમ કરતી હોયતો મોકલ
તારો ફોટો!

ગુજરાતી રમુજ

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!